Dinel Privacy Verklaring, laatst aangepast in het kader van de AVG op 23 april 2018.

Dinel Group B.V. en haar gelieerde ondernemingen Dinel Construction B.V. en Dinel Automation B.V. hierna te noemen Dinel Group B.V. gevestigd aan Scheepmakerij 200, 3331MB te  Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Paul Mathey is de Functionaris Gegevensbescherming van Dinel Group B.V..  Hij is te bereiken via p.mathey@dinel.nl of via het telefoonnummer 0031102343573.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

 Dinel Group B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie Gegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf   onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internet Browser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dinel Group B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • CV waardoor mogelijk ook:
  • lidmaatschap vakbond
  • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Voorkeuren, hobby’s, sporten etc.
 • Ras (Een pasfoto kan worden opgeslagen, daarop is mogelijk het ras van te herleiden)
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaren is. 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Dinel-recruit.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dinel Group B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

§  Het afhandelen van jouw betaling en of salaris

§  Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

§  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

§  Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

§  Je te informeren over mogelijk passende vacatures

§  Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

§  Dinel Group B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 

§  Dinel Group B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

§  Dinel Group B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


 Geautomatiseerde besluitvorming

Dinel Group B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen wel besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dinel Group B.V.) tussen zit. Dinel Group B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

onze software Gini, voor het opslaan van cv’s en vacatures waarbij, op basis van ingevoerde zoekcriteria, een mogelijke match tot stand komt. Hierdoor komt u wel of niet in aanmerking van een vacature.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dinel Group B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens (CV) > Vier weken na afronden sollicitatieprocedure
  > Reden: afronden sollicitatie op betreffende vacature
 • CV, na uw goedkeuring > Vijf jaren na afronden sollicitatieprocedure
  > Reden: matching op passende vacatures in de toekomst,coaching en begeleiding van personen
 • Personalia t.b.v salaris > Zeven jaren na afronden dienstverband,
  > Reden: conform de regels van de belastingdienst
   

Delen van persoonsgegevens met derden

Dinel Group B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dinel Group B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 • Belastingdienst, 

Doel: Aangiftes etc.

 • Stipp pensioen uitgevoerd door PGGM (Pensioenmaatschappij), 
  Doel; pensioenopbouw
 • Zwitserleven pensioen.

Doel; pensioenopbouw

 • Arbodienst Capability.

Doel; Arbo en verzuimmanagement

 • UWV

Doel; Arbo en verzuimmanagement

 • Kiwa, certificerende instantie voor ons VCU keurmerk

Doel; behalen certificaat

 • Kiwa, certificerende instantie voor ons NEN 4400 keurmerk
  Doel: behalen certificaat en controle afdrachten aan de belastingdienst.
 • Bright Lease:

Doel; Leveren en onderhouden van leaseauto

 • That’s Lease;

Doel; Leveren en onderhouden van leaseauto

 • Riemersma Leasing;

Doel; Leveren en onderhouden van leaseauto

 • Inqar autoverhuur

Doel; afleveren ophalen huurauto

 • Fit For Free; bedrijfsfitness

Doel; aanmelding / afmelding fitness deelname

 • A.S.R. Verzekeringen;

Doel; aan- en afmelding verzuim

 • Nikta Nederland Instituut voor kwaliteitszorg

Doel; aanmelding VCA training

Daarnaast verstrekt Dinel Group B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden.

Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dinel Group B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dinel Group B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
  Naam: _utma
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar
 • Cookie: Data Analytics van DATA-collectief
  Naam: _Piwik
  Functie: monitoren van het websitebezoek en achterhalen wie de bezoeker is d.m.v. het controleren van het domein van waaruit de bezoeker de website bezoekt. A.d.h.d. Kunnen er sales activiteit(en) worden opgestart.
  Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dinel Group B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Dinel-recruit.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dinel Group B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Dinel Group B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@Dinel.nl.